Club Daraขั้นตอนและเงื่อนไข การตั้งคลับ
สิทธิ์ในการตั้งคลับ ขึ้นอยู่กับระดับของสมาชิกคนนั้นๆ โดยสมาชิกระดับ 1 ดาว จะตั้งได้ 1 คลับ การเลื่อนระดับสมาชิกขึ้นอยู่กับคะแนนจากจำนวนการโพสต์ สมาชิดระดับ 1 ดาว ต้องโพสต์ภาพประมาณ 30 ภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทุกคลับต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป็นกระทู้ก่อน จากนั้นเจ้าของกระทู้สามารถคลิกปุ่ม New Club ที่อยู่ในกระทู้นั้น เพื่อสร้างคลับได้ ข้อมูลในกระทู้จะถูกนำไปลงในหน้าแรกของคลับ


เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จ คลับก็จะถูกตั้งขึ้นมา
- คุณจะได้เป็นผู้ดูแลคลับทันที โดยในหนึ่งคลับพื้นฐาน มีผู้ดูแลคลับได้ไม่เกิน 5 คน
- ในแต่ละคลับจะต้องมีผู้ดูแลคลับอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นคุณจะไม่สามารถออกจากการเป็นผู้ดูแลคลับได้ ถ้าในคลับนั้นเหลือคุณเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียว
- ผู้ตั้งคลับจะได้รับการจารึกชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้ง แต่สิทธิ์ในการดูแลคลับจะเท่ากับผู้ดูแลคลับท่านอื่นๆ
CLUBDARA.COM