สมัครสมาชิกRegister


Login Name
- เป็นชื่อที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ
- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก, ตัวเลข , - (ขีดกลาง) หรือ _ (ขีดล่าง) เท่านั้น
- ความยาวระหว่าง 3 - 16 ตัวอักษร และ ห้ามมีการเว้นวรรค
- ใช้เป็น url ของ สมาชิก http://www.clubdara.com/member/loginname
Password
- ตัวเลข หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้น
- ความยาว 3 - 16 ตัวอักษร และ ห้ามมีการเว้นวรรค
Re Password
- ใส่ password เหมือนเดิมอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
Member Name
- อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ก็ได้
- ใช้ - (ขีดกลาง) , _ (ขีดล่าง) หรือเว้นวรรคได้
- สามารถใช้ชื่อเดียวกับ Login Name ได้ และความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
E-Mail
- ต้องเป็น E-mail ที่สามารถรถติดต่อได้จริง
- เมื่อสมัครเสร็จระบบจะส่ง E-mail ไปเพื่อให้ทำการยืนยัน
- กรุณาตรวจสอบ Email ให้แน่ใจว่าพิมพ์ถูกต้อง ผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้รับ mail ตอบกลับเนื่องจากใส่ email ผิด
Security Code
- ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง